Програма за работа

Визија: Општество на информирани, одговорни и активни граѓани, кои ги уживаат и промовираат принципите на еднакви можности, недискриминација и дијалог кој охрабрува активизам, и води кон личен и колективен развој на заедницата. Мисија: Унапредување и зајакнување на граѓанското општество и локалните заедници преку подобрување на неформалната директна и индиректна едукација на населението, поттикнување на граѓанското … Continue reading Програма за работа