Програма за работа

Визија: Општество на информирани, одговорни и активни граѓани, кои ги уживаат и промовираат принципите на еднакви можности, недискриминација и дијалог кој охрабрува активизам, и води кон личен и колективен развој на заедницата.

Мисија: Унапредување и зајакнување на граѓанското општество и локалните заедници преку подобрување на неформалната директна и индиректна едукација на населението, поттикнување на граѓанското учество и активизам, промоција на недискриминација и зајакнување на ранливите членови на заедниците, зајакнување на меѓуетничките односи, како и економски и културно уметнички развој.

Здружението на граѓани АктивУм ја остварува својата мисија преку информирање, едукација, дискусија, соработка и развивање на културни, уметнички и социјални програми, со акцент на вклучување на младите.

Цели, задачи и активности на здружението:

1.            Унапредување и  афирмација на сите аспекти на културниот живот  на локалното население со цел подобрување на квалитетот на живеење и мотивација за учество во донесувањето на општествено одговорни одлуки;

  • Промовирање на интернационална и интеркултурна размена во сферата на културата и уметноста;
  • Организирање јавни културно-уметнички настани кои промовираат општествена одговорност, солидарност или грижа за локалната заедница;
  • Соработка со локални и национални артисти и културно-уметнички здруженија во насока на анимирање на младите и јавноста на теми од општествена важност;

2.            Поддршка и јакнење на младинскиот активизам и волонтерство во локалната заедница:

–              Креирање на можности за младите да се стекнат со искуства од областа на културата, да учествуваат во едукативни програми и да ги развиваат своите креативни способности, критичко мислење и комуникациски вештини;

–              Развивање на активности за култивирање на позитивни вредности и ставови кај младите;

–              Запознавање и негување на мултиуетничноста како принцип за здраво граѓанско општество;

–              Намалување на постоечкиот дискриминаторен јаз помеѓу децата од урбани и рурални заедници преку поттикнување на взаемни активности и соработка;

–              Запознавање со правата и обврските кои ги уживаат како граѓани на демократско општество и важноста на нивната улога како креатори на јавното мислење и креатори на политики кои  се во интерес на целата локална заедница;

3.            Промоција и заштита на човековите права на сите маргинализирани категориии на граѓани и зајакнување на ранливите членови на заедницата, со посебен фокус на лицата со физичка и ментална попреченост:

–              Развивање програми/активности за социјална инклузија и интеграција на лица со попреченост;

–              Перманентно и контиунирано усовршување на сите стручни лица кои се занимаваат со проблемите на децата со развојни нарушувања, а се со цел запознавање со најнови научните достигнувања и нивна имплементација во практиката;

–              Советување и организирање средби на родители заради размена на позитивно искуство;

–              Подигање не индивидуалната и колективната свест на граѓаните за разбирањето на можностите и потребите на лицата со попреченост преку различни работилници и средства за масовна комуникација;

–              Давање соодветна помош при вработување на лица со посебни потреби во корелација со владините програми за вработување инвалиди и Заедницата за заштитни друштва – ЗАПОВИМ;

–              Спроведување на активности за рушење на стереотипите и промоција на принципите на недискриминација кон различните  групи и членови на заедницата (по основ на род, пол, сексуалност, општествен статус, здравствен статус, возраст, физичка или ментална попреченст, јазик, етничка припадност, религија итн);

4.            Вмрежување и соработка во рамки на самата, но и со други локални заедници со цел размена на искуства и добри практики во решавањето на локалните и универзалните потреби на сите категории на граѓани во самата локална заедница;

–              Остварување на соработка со Локалната самоуправа во Куманово;

–              Потпишување на меморандуми за соработка со други невладини организации кои работат на остварување на слични идеи и цели,  основни и средни училишта, јавни институции во градот и пошироко;

–              Застапување кај надлежните институции за поефикасно остварување на целите;

–              Развување соработка со локални и други медиуми со цел зголемување на видливоста и интересот за темите за кои се залага Здружението;

5.            Зајакнување на капацитетите на Здружението АктивУМ, со цел поефикасно спроведување на мисијата и целите:

–              Развивање на акциски  и финансиски план за 2019 година;

–              Обезбедување простор за непречено одвивање на активностите;

–              Зголемување на бројот на членови и активисти преку анимирање и активирање на младите луѓе;

–              Развивање на канали за комуникација со членовите, партнерите и јавноста како што се веб страна и профил на здружението на социјалните медиуми;

–              Прибирање на средства за проекти и активности кои водат кон остварување на  мисијата и целите на Здружението на локално, национално и интернационално ниво;