Програма за работа

Визија: Општество на
информирани, одговорни и активни граѓани, кои ги уживаат и промовираат
принципите на еднакви можности, недискриминација и дијалог кој охрабрува
активизам, и води кон личен и колективен развој на заедницата.

Мисија: Унапредување и
зајакнување на граѓанското општество и локалните заедници преку подобрување на
неформалната директна и индиректна едукација на населението, поттикнување на
граѓанското учество и активизам, промоција на недискриминација и зајакнување на
ранливите членови на заедниците, зајакнување на меѓуетничките односи, како и
економски и културно уметнички развој.

Здружението на граѓани
АктивУм ја остварува својата мисија преку информирање, едукација, дискусија,
соработка и развивање на културни, уметнички и социјални програми, со акцент на
вклучување на младите.

Цели, задачи и активности на здружението:

1.            Унапредување
и  афирмација на сите аспекти на
културниот живот  на локалното население
со цел подобрување на квалитетот на живеење и мотивација за учество во
донесувањето на општествено одговорни одлуки;

 • Промовирање на
  интернационална и интеркултурна размена во сферата на културата и уметноста;
 • Организирање јавни
  културно-уметнички настани кои промовираат општествена одговорност, солидарност
  или грижа за локалната заедница;
 • Соработка со локални и
  национални артисти и културно-уметнички здруженија во насока на анимирање на
  младите и јавноста на теми од општествена важност;

2.            Поддршка
и јакнење на младинскиот активизам и волонтерство во локалната заедница:

–              Креирање
на можности за младите да се стекнат со искуства од областа на културата, да
учествуваат во едукативни програми и да ги развиваат своите креативни
способности, критичко мислење и комуникациски вештини;

–              Развивање
на активности за култивирање на позитивни вредности и ставови кај младите;

–              Запознавање
и негување на мултиуетничноста како принцип за здраво граѓанско општество;

–              Намалување
на постоечкиот дискриминаторен јаз помеѓу децата од урбани и рурални заедници
преку поттикнување на взаемни активности и соработка;

–              Запознавање
со правата и обврските кои ги уживаат како граѓани на демократско општество и
важноста на нивната улога како креатори на јавното мислење и креатори на
политики кои  се во интерес на целата
локална заедница;

3.            Промоција
и заштита на човековите права на сите маргинализирани категориии на граѓани и
зајакнување на ранливите членови на заедницата, со посебен фокус на лицата со
физичка и ментална попреченост:

–              Развивање
програми/активности за социјална инклузија и интеграција на лица со
попреченост;

–              Перманентно
и контиунирано усовршување на сите стручни лица кои се занимаваат со проблемите
на децата со развојни нарушувања, а се со цел запознавање со најнови научните
достигнувања и нивна имплементација во практиката;

–              Советување
и организирање средби на родители заради размена на позитивно искуство;

–              Подигање
не индивидуалната и колективната свест на граѓаните за разбирањето на
можностите и потребите на лицата со попреченост преку различни работилници и
средства за масовна комуникација;

–              Давање
соодветна помош при вработување на лица со посебни потреби во корелација со
владините програми за вработување инвалиди и Заедницата за заштитни друштва –
ЗАПОВИМ;

–              Спроведување
на активности за рушење на стереотипите и промоција на принципите на
недискриминација кон различните  групи и
членови на заедницата (по основ на род, пол, сексуалност, општествен статус,
здравствен статус, возраст, физичка или ментална попреченст, јазик, етничка
припадност, религија итн);

4.            Вмрежување
и соработка во рамки на самата, но и со други локални заедници со цел размена
на искуства и добри практики во решавањето на локалните и универзалните потреби
на сите категории на граѓани во самата локална заедница;

–              Остварување
на соработка со Локалната самоуправа во Куманово;

–              Потпишување
на меморандуми за соработка со други невладини организации кои работат на
остварување на слични идеи и цели, 
основни и средни училишта, јавни институции во градот и пошироко;

–              Застапување
кај надлежните институции за поефикасно остварување на целите;

–              Развување
соработка со локални и други медиуми со цел зголемување на видливоста и
интересот за темите за кои се залага Здружението;

5.            Зајакнување
на капацитетите на Здружението АктивУМ, со цел поефикасно спроведување на
мисијата и целите:

–              Развивање
на акциски  и финансиски план за 2019
година;

–              Обезбедување
простор за непречено одвивање на активностите;

–              Зголемување
на бројот на членови и активисти преку анимирање и активирање на младите луѓе;

–              Развивање
на канали за комуникација со членовите, партнерите и јавноста како што се веб
страна и профил на здружението на социјалните медиуми;

–              Прибирање
на средства за проекти и активности кои водат кон остварување на  мисијата и целите на Здружението на локално,
национално и интернационално ниво;