Кои сме ние ?

Здружение за активизам, едукација,
култура и уметност “АктивУМ” Куманово е здружение на граѓани посветено на промовирање, информирање,
едукација, дискусија, соработка и развивање на културни, уметнички
и социјални програми, со акцент на вклучување на младите. Формирано
е со слободно здружување на граѓани во
2002 година, а пререгистрирано во 2019 година.

Водени од
визијата
– Општество на информирани, одговорни и активни граѓани, здружението
се стреми целосно да ја исполни својата мисија
наунапредување и зајакнување на
граѓанското општество и локалните заедници преку подобрување на неформалната
директна и индиректна едукација на населението, поттикнување на граѓанското
учество и активизам, промоција на недискриминација и зајакнување на ранливите
членови на заедниците, зајакнување на меѓуетничките односи како и економски и
културно уметнички развој.

Цели на Здружението:

 • Унапредување и 
  афирмација на сите аспекти на културниот живот  на локалното население со цел подобрување на
  квалитетот на живеење и мотивација за учество во донесувањето на општествено
  одговорни одлуки
 • Поддршка и јакнење на младинскиот активизам и
  волонтерство во локалната заедница
 • Промоција и заштита на човековите права на
  сите маргинализирани категориии на граѓани и зајакнување на ранливите членови
  на заедницата, со посебен фокус на лицата со физичка и ментална попреченост
 • Вмрежување и соработка во рамки на самата, но
  и со други локални заедници со цел размена на искуства и добри практики во
  решавањето на локалните и универзалните потреби на сите категории на граѓани во
  самата локална заедница
 • Зајакнување на капацитетите на Здружението
  АктивУМ, со цел поефикасно спроведување на мисијата и целите

Начелата според кои се раководи здружението се
еднакви можности, недискриминација, вклученост, родова еднаквост и дијалог кој
охрабрува активизам и води кон личен и колективен развој на заедницата.