Проект: Учествувам, Учам, Одлучувам

ПРОЕКТ: Учествувам, учам, одлучувам – зајакнување на млади лица под социјален ризик”

Активностие во проектот Учествувам, Учам, Одлучувам се осмислени како  поддршка на постоечките активности во малите групни домови за деца под социјален ризик. Целта е да преку креативно исполнување на слободното време на децата, неформална едукација и дружење ќе се работи на зајакнување на личните и социјални вештини,  подигање на самодовербата и позитивната слика за сами себе, и ќе се постави основа за професионално ориентирање, поставување позитивни цели и зголемување на можностите за вработливост. 

Активностите вклучуваат групни работилници за готвење и здрава исхрана, помош во совладување на јазик и комуникација, зајакнување на меки вештини за кариерен избор и вработување.

Проектот ќе се реализира во период од 6 месеци, од Мај до Октомври 2021 година.

Активностие се реализираат во соработка со Јавната Установа за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми Скопје, и Јавната установа 11ти Октомври Скопје. 

Финансиска подршка е обезбедена преку Програмата за детска, социјална и здравствена заштита при  Град Скопје.